NewBaller, BouBall, Kviz, Hadrcon

  • Privacy Policy

CZ Verson below (CZ verze níže)

Privacy Policy Cozy Dev built the Newballer and BouBall and Kviz apps as Ad Supported apps. This SERVICE is provided by Cozy Dev at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at NewBaller and BouBall unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Android Advertising Identifier, Location, Statistical Information. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Google Play Services AdMob Log Data and Unity Advertisement

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our Service; To provide the Service on our behalf; To perform Service-related services; or To assist us in analyzing how our Service is used. I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at jkozakjr@gmail.com.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Zásady ochrany osobních údajů Cozy Dev vytvořil aplikace Newballer, BouBall a Kviz jako aplikace podporující reklamy. Tato služba je poskytována Cozy Dev zdarma a je určena k použití v nezměněném stavu.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o mých zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne použít moji službu.

Pokud se rozhodnete používat moji službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďuji, se používají k poskytování a zlepšování služby. Nebudu používat ani sdílet vaše informace s nikým kromě těch, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Podmínky použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Podmínkách, které jsou přístupné na stránkách NewBaller a BouBall, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek při používání naší služby mohu požadovat, abyste nám poskytli určité informace umožňující identifikaci osob, mimo jiné včetně identifikátoru reklamy Android, umístění, statistických informací. Informace, které požaduji, budou ve vašem zařízení uchovány a nebudu v žádném případě shromažďovány.

Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace použité k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací

Služby Google Play AdMob Záznam dat a jednotná reklama

Chci vás informovat, že při každém použití mé služby v případě chyby v aplikaci shromažďuji data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) na vašem telefonu s názvem Log Data. Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení („IP“), název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání mé služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky. .

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webů, které navštěvujete a jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení.

Tato služba tyto „cookies“ výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód třetích stran a knihovny, které používají „soubory cookie“ ke shromažďování informací a zlepšování jejich služeb. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout naše cookies, možná nebudete moci některé části této služby používat.

Poskytovatelé služeb

Mohu zaměstnávat společnosti a fyzické osoby třetích stran z následujících důvodů:

Pro usnadnění naší služby; Poskytovat Službu naším jménem; Provádět služby související se službami; nebo Pomáháme nám analyzovat, jak je naše služba využívána. Chci informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním informacím. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny naším jménem. Jsou však povinni tyto informace nezveřejňovat ani používat pro žádný jiný účel.

Bezpečnostní

Vážím si vaší důvěry v poskytování osobních údajů, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Nezapomeňte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického skladování není stoprocentně bezpečný a spolehlivý, a nemohu zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Tyto externí weby nejsou provozovány mnou. Proto vám důrazně doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemám žádnou kontrolu a nepřebírám žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů ani praktiky jiných webů nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Tyto služby neadresují nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďuji osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistím, že mi dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je smažu z našich serverů. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte mě, abych mohl provést nezbytná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Mohu občas aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Budu vás informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se mých zásad ochrany osobních údajů, neváhejte mě kontaktovat na jkozakjr@gmail.com.

Tato stránka zásad ochrany osobních údajů byla vytvořena na privacypolicytemplate.net a upravena / generována generátorem zásad ochrany osobních údajů v aplikaci

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2022

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.